Struktura projekta

Delovni sklopi si sledijo od analize dejanskih potencialov (spremljanje in napovedovanje količin in kakovostne strukture lesa – DS 2), do inovativnih pristopov pri dobavi in trženju (DS 3) in analize sodobnih tehnologij primarne predelave (DS 4) do končne analize perspektivnih gozdno­ lesnih proizvodnih verig (DS 5).

Delovni sklopi projekta so:

  • DS 1: Koordinacija projekta in diseminacija rezultatov (vodja sklopa: dr. Nike Krajnc)
  • DS 2: Spremljanje in napovedovanje količin in kakovostne strukture lesa (vodja sklopa: mag. Mitja Piškur)
  • DS 3: Inovativni pristopi pri dobavi in trženju gozdnih lesnih sortimentov (vodja sklopa: mag. Robert Robek)
  • DS 4: Tehnološke in organizacijske oblike primarne predelave lesa (vodja sklopa: prof. Bojan Bučar)
  • DS 5: Umeščanje perspektivnih gozdno­ lesnih verig v Sloveniji (vodja sklopa: dr. Nike Krajnc)

Comments are closed.